عناوین مطالب وبلاگ my memorial friends

We are moving :: ۱۳۸٦/٥/۱۳
حواس پرتی :: ۱۳۸٦/٤/٢٢
مهندس چرا بنزين تموم شد؟ :: ۱۳۸٦/٤/٧
پراکنده ... :: ۱۳۸٦/٤/۱
کپی رايت :: ۱۳۸٦/۳/۱٠
ديدی سرمون چی اومد؟؟؟ :: ۱۳۸٦/٢/۳۱
فيل + تر :: ۱۳۸٦/٢/٢۱
فقط همين :: ۱۳۸٦/٢/۱۱
مبارزه با بد حجابی :: ۱۳۸٦/۱/۳۱
مردان آهنين :: ۱۳۸٦/۱/٢٢
آداب و رسوم عيد ديدنی - قسمت دوم :: ۱۳۸٦/۱/۱۳
آداب و رسوم عيد ديدنی :: ۱۳۸٦/۱/٢
چهارشنبه سوززززززززززی :: ۱۳۸٥/۱٢/٢٤
زود دير می شه :: ۱۳۸٥/۱٢/۱٩
Hush ! just stop :: ۱۳۸٥/۱۱/٢٢
محرم و ... :: ۱۳۸٥/۱۱/٩
تعارف :: ۱۳۸٥/۱٠/۱۸
شهر زيبا ! :: ۱۳۸٥/۱٠/۱
فحش درمانی :: ۱۳۸٥/٩/٧
چراغ قرمز :: ۱۳۸٥/۸/۱٩
تعطيلات خوش بگذره ... :: ۱۳۸٥/۸/٢
حيات وحش ۱ : سگ ... :: ۱۳۸٥/٧/٢۳
ِYeS - I'Ve LoST My MiND :: ۱۳۸٥/٦/۳۱
دندون .... :: ۱۳۸٥/٦/۸
پراکنده .... :: ۱۳۸٥/٥/٢٦
کافی شاپ ۲ :: ۱۳۸٥/٥/٦
با شرکت کافی شاپ !!! :: ۱۳۸٥/٤/٢٥
هر کی چی می فهمه ! :: ۱۳۸٥/٤/۸
حمله حمله حمله ... آنگولای کوبنده .. :: ۱۳۸٥/۳/۳۱
اخبار يهويی ! از همه جا :: ۱۳۸٥/۳/٢۳
نمايشگاه ماشين های کلاسيک :: ۱۳۸٥/۳/۱٥
خواب صبح حتی ۵ دقه :: ۱۳۸٥/۳/٤
اين فوتبال ، فوتبال نمی شه :: ۱۳۸٥/٢/۱٩
شانس :: ۱۳۸٥/٢/۱٠
هسته مال ماست! :: ۱۳۸٥/۱/٢٦
خالی بند :: ۱۳۸٥/۱/۱٥
برنامه های نوروزی :: ۱۳۸٥/۱/۸
بومب ... چهارشنبه شبتون به در :: ۱۳۸٤/۱٢/٢٤
سوتی :: ۱۳۸٤/۱٢/۱۸
نکات ايمنی را جدی بگيريد ... :: ۱۳۸٤/۱٢/۱۱
I Have Nothing To Say :: ۱۳۸٤/۱٢/٤
بيخوابی !!! :: ۱۳۸٤/۱۱/٢٧
Do dreams come true؟ :: ۱۳۸٤/۱۱/۱۸
خرافات ۱ - چشم :: ۱۳۸٤/۱۱/۱۱
No response to page in :: ۱۳۸٤/۱۱/۳
Marriage :: ۱۳۸٤/۱٠/٢٧
Nirvana Day :: ۱۳۸٤/۱٠/۱۸
فرهنگ ۱ - دزدگير :: ۱۳۸٤/۱٠/۱٠
نابغه :: ۱۳۸٤/۱٠/٤
بانک :: ۱۳۸٤/٩/٢۳
سوت - بوق - بيل ! :: ۱۳۸٤/٩/۱٢
انسانيت ! :: ۱۳۸٤/٩/٤
زنگولی :: ۱۳۸٤/۸/٢٩
ساندويچ صدادار :: ۱۳۸٤/۸/٢٢
عيد فطر :: ۱۳۸٤/۸/۱۳
کی چی فهميده ؟ :: ۱۳۸٤/۸/۸
پروژه ی افطاری :: ۱۳۸٤/٧/۳٠
پروژه ی مترو :: ۱۳۸٤/٧/٢٤
مرغدونی ... :: ۱۳۸٤/٧/۱٢
تصميم کبری :: ۱۳۸٤/٧/٢
خفاش شب !!! :: ۱۳۸٤/٦/٢۱
سانسور ... :: ۱۳۸٤/٦/٦
knocking on heaven's door :: ۱۳۸٤/٥/٢٩
چی بگم والا .... :: ۱۳۸٤/٥/٧
مردا اينور زنا اونور :: ۱۳۸٤/٤/۱۱
مراسم نامزدونگ :: ۱۳۸٤/۳/٢٤
Tomorrow is another day :: ۱۳۸٤/۳/٩
زرشک :: ۱۳۸٤/٢/٦
۴شنبه سوری :: ۱۳۸۳/۱٢/٢٧
... Interview with GOD :: ۱۳۸۳/۱٢/۱٦
Wake up!!! :: ۱۳۸۳/۱۱/٢٩
تولد :: ۱۳۸۳/۱۱/٢٤
I'm AliVe ...... :: ۱۳۸۳/۱۱/۱٢
!!!!!!!Objection :: ۱۳۸۳/۱۱/۱
A New Day Has Come :: ۱۳۸۳/۱٠/۱٢
say hello to the girl that i am :: ۱۳۸۳/٩/۱٩
??!!Are you afraid of the DarK :: ۱۳۸۳/٩/٦
Nothing Erases this feeling between me and you :: ۱۳۸۳/۸/٢۸
it's all coming back to me now :: ۱۳۸۳/۸/۱٤
ّI want to stop the time from passing by :: ۱۳۸۳/٧/۳٠
اينجا چرا انقده کم رنگه ؟ :: ۱۳۸۳/٧/۱۸
دوباره از بين ما يکی خود خدا شد :: ۱۳۸۳/٧/۱٠
...that's the way the story goes :: ۱۳۸۳/٧/٢
somethings never change ... :: ۱۳۸۳/٦/۱۸
ُTo be or not to be ... :: ۱۳۸۳/٥/۳۱
هنوزم می شه قربانی اين وحشت منحوس نشد ... :: ۱۳۸۳/٥/٢۳
نمايش يه زندگيه روتين ... :: ۱۳۸۳/٤/۱٤
چرا آخه تو زندگی مردم دخالت می کنين؟ :: ۱۳۸۳/۳/۳۱
Lord Of The Ring - Part II :: ۱۳۸۳/۳/٢٢
Lord of the ring - Part I :: ۱۳۸۳/۳/٩
اتوبوسم اتوبوسای قديم .... :: ۱۳۸۳/٢/۳٠
ای که از کوچه ی معشوقه ما می گذری...بقيشو تشما بگين .... :: ۱۳۸۳/٢/٢٠
ستاره تو روزای ابری ديدنيه.... :: ۱۳۸۳/٢/۱٥
بازيهای کامپيوتری :: ۱۳۸۳/٢/٩
اين هفته يادی از آقا ماشالله!!!! :: ۱۳۸۳/٢/۱
اسکناس ۲۰۰۰تومانی :: ۱۳۸۳/۱/٢٧
موضوع ايندفه دوستيه : :: ۱۳۸۳/۱/٢٠
اينم واسه شما نوشتما!!!!!!!! :: ۱۳۸۳/۱/۱٥
حوصلم سر رفته بودا!!!!!! :: ۱۳۸۳/۱/۱۱
۱۳۸٢/۱٢/٢٧ :: ۱۳۸٢/۱٢/٢٧
۱۳۸٢/۱٢/٢٥ :: ۱۳۸٢/۱٢/٢٥
 About me


They Say I'm CraZy!!     

 My Message


    I'm So FeD Up WiTh     PeOpLe TeLLinG Me To Be SoMeoNe eLSe BuT Me!!

contact me

About my Weblog


       شوخی با مسائل جدی

Just take it easy ... but   not as easy as it seems !

My Weblog's Message


Laugh as much as U can   

خانه
يادته قبلنا چی گفتم
  RSS 2.0  


هر کی چی می فهمه
حمله حمله حمله آنگولای کوبنده
اخبار یهویی از همه جا
نمایشگاه ماشین های کلاسیک
خواب صبح حتی 5 دقه
این فوتبال فوتبال نمی شه
شانس
هسته مال ماست
خالی بند
برنامه های نوروزی
چهارشنبه شبتون به در
سوتی
نکات ایمنی را جدی بگیرید
I have nothing to say
بیخوابی
Do DrEamS CoMe TruE?
خرافات 1 - چشم
No Response to page in
Marriage
Nirvana Day
فرهنگ 1 -دزدگير
نابغه
بانک
سوت - بوق - بيل
زنگولی - انسانيت
ساندويچ صدادار
عيد فطر - کی چی فهميده
پروژه افطاری
پروژه مترو
مرغدونی
تصميم کبرا
خفاش شب
سانسور
Knocking on Heaven's Door
چي بگم والا
مردا اينور زنا اونور
مراسم نامزدونگ
Tomorrow is another day
4شنبه سوري
Interview With The GoD...
Wake Up - تولد
I'm AliVe!!
Objection!!!
A NeW DaY Has Come
Say Hello to ...
R U Afraid of the DarK?
Nothing erases this feeling...
It's All coming back to me
I want to stop the time from passing by
اينجا چرا انقدر کم رنگه؟
Somethings Never Change
To Be or not To Be
هنوزم مي شه قرباني اين وحشت منحوس نشد
نمايش يه زندگي روتين
تو زندگي مردم دخالت مي کنين؟
Lord Of the Rings-Part II
Lord Of the Rings-Part I
اتوبوسم اتوبوساي قديم
از کوچه ي معشوقه ي ما ميگذري؟
ستاره توي روزاي ابري
بازيهاي کامپيوتري
يادي از آقا ماشالله
اسکناس 2000 تومني
موضوع دوستيه
بشمر


 

نظر سنجی


 

بروبچز


پسرهای مثبت
کاغذ سفید
Mansourblue
سایبان عشق
شادمهر
جوان ها
دانشجوی خفن
The Power of Love
Love You
هیچکس
دنیا دیده
Never Too Late
عشق الکی
گوشه کنار
NoOoMNiTeG
موجود غیرطبیعی
luckylock
باربی
آفساید
از روی دلتنگی
فرشاد مغرورترین پسر
ثریا
بانو مارپل
پروف
غزلواره های غزال
خاطرات کایا
موشموشک
سوسک بالدار
گاگولدونی
شکلات فندقی
انیشتین ( سکوت )
در انتظار تو
پسری با کفش های کتانی
A Glass of Wine
Sunshine in a rainy day
206 در وب
مزاحم
چلوکباب
فینقیلی
مارمولک پیر
My Queen
چشمان ناديده
سخنی نیست ...
شاعردیوانه
آخرین دیه گو
پرنده ی کوچولوی تنها
کاغذ سیاه
یادداشتهای یک روانپریش روانی
باران پاییزی من
آفتاب صبح امید
هویت گمشده
پیک نیک
بادیه
شلغم فروش خندان
تابوشکن
گربه ملوس
نمکپاش
NowhereLand
از تجسم تا تبلور زیبایی
بجه مخفی
V2
بچه پررو
یه لقمه لبخند
Memol
چه غمگینانه دوستت دارم
داستانهای محمدرضا (ممزی)
زمان بیکرانه - ایران جاودانه
Only For You
پینکی
نيش عقرب
زهير
جزيره ی سرگردانی
jigelbells
زيگــــــــــــول
باغ صد خاطره
خط خطی های يک ديوانه
اراذل کوچه پشتی
کدخدا
دروغگو
برای امروز - فردا و هميشه ام
خلوت گاه دل
دنيای آبی
بهانه ای برای بودن
پاراگراف
جابلاگی
داريوش کبير
توت فرنگی
لحظه ها رو با تو بودن - محمد
لحظه ها رو با تو بودن۲ - تايماز
سياه - سفيد - خاکستری
چاپ دوم
مهرزاد
Beauty Queen
کافی شاپ دو در
لوگوی دوستان