هر کی چی می فهمه !

تا حالا اين ضرب المثل رو شنيديد که می گن :« هر کی هر چی می فهمه هيچی نمی فهمه»؟!

فکر نکنم تا حالا شنيده باشيد چون اين ضرب المثل کشف خودمه البته با همکاری زهرا که مسئول تاييد اين ضرب المثل بود 04.gif. البته اين ضرب المثل چند وقتی می شه که به ثبت رسيده و الان هم اينجا منتشر شد تا بلکه اگه خدا بخواد و آمريکا بذاره ! من يه کتاب بدم بيرون تا ملت از اين کشفيات بهره مند شن 05.gif

خب حالا شايد اين سئوال پيش بياد که موارد استفاده ی اين ضرب المثل چه زمانی می بوده باشه است ؟ ( زمان فعل خيلی در فهم و درک مطلب تاثير داره !‌)

ازاونجايی که مسئول کشف اين ضرب المثل من هستم پس گوش وگيريد ببينين چی می خوام بگم.

نکته : اما خدايی انصاف نبود ديگه که فرانسه بره دور بعد 02.gif !!!

از لاين خودمون خارج نمی شيم من طی مدتهای مديد تجربه در امر آموزش و تدريس انواع و اقسام دروس اعم از زبان - رياضی - کامپيوتر و اينترنت و انواع و اقسام ديگه می تونم خيلی کوبنده بگم که نود درصد افرادی که هر چی می فهمن هيچی نمی فهمن ! ( بازم که همون شد که 33.gif) البته اين شامل خود من هم می شه 04.gif هر چند که آدم خاصيم اما آدم خاص خوبيم چون می خوام خيلی مردمی باشم هر چی می فهمم هيچی نمی فهمم که مردم فکر نکنن من نسبت بهشون برتری دارم و اينا ... خود شما ... آره شما دوست عزيز ..بله با شمام ... نه تو که نه اون کناريتو می گم آره تو ... تويی که دستت تو دماغته رو نمی گم که اونيکی که خوابه رو می گم بيدارش کنين بهش بگم ... ای بابا حالا اگه فهميد من کيو می گم ! 34.gif

خب حالا برای مثال تا حالا توجه کرديد وقتی يه چيزی داريد برای يکی می گين سرشو به نشانه ی تاييد تکون می ده ... بخصوص وقتی که اين امر در زمينه ی آموزش يه درس يا يه وسيله باشه!  خب دقيقاً مساله همين جاس ديگه که هر کی هرچی می فهمه هيچی نمی فهمه !( بازم که هی حرف خودتو می زنی که! 20.gif )

ای بابا چيزه منظورم اينه که هر کی که سرشو به نشانه ی فهميدن مساله ای تکون می ده الکيه ... در واقع يا گوش نمی ده يا داره نمی فهمه که چی داری می گی ..که اين امر درجات مختلفی هم داره ... نفهمی بيش از حدش طوريه که وقتی تو ساکتی هم سرشو تکون بده ( ديگه اين فرد رو می تونين از دست رفته در نظر بگيريد !‌ )

فکر کن داری خودتو می کشی يه مساله ی سخت و دشوار رو واسه يکی توضيح می دی ... بعد واسه اينکه مطمئن شی که طرف داره می فهمه که چی داری می گی بعد گفتن يه خط می گی خب ؟ بعد طرف سرشو به نشانه ی تاييد تکون می ده ! بعد همين طور ادامه می دی و طرف سرشو بازم تکون می ده ... اگه بخواد هيجانم بده به قضيه که بابا دوزاريم افتاد می گه :‌آهاااااااا ... 33.gifبعد تا پايان اين بحث هم چنان سرشو تکون می ده ...در آخر می گی خب فهميدی که چی شد ؟ و طرف به نشانه ی تاييد سرشو تکون می ده ... می پرسی : خب چی شد ؟ 33.gif

يه نگاه بهت می کنه و طوری که انگاری حتی روحشم از قضيه خبر نداره می گه : نمی دونم !21.gif

اينجاس که به اين مساله پی می بری که هر کی هر چی می فهمه هيچی نمی فهمه ! 30.gif( حالا هی می گه! )

چندی پيش داشتم يه دانش آموزی رو برای امتحانات زبان آماده ميکردم ( به قولی داشتم باهاش کار ميکردم ) . يعنی روز آخر که باهاش کار می کردم واقعاً تا دم خونمون هی می گفتم هر کی هر چی می فهمه هيچی نمی فهمه هر کی هيچی نمی فهمه چی می فهمه پس چرا کسی چيزی نمی فهمه که بخواد بفهمه که چی فهميده ! 30.gif

فکر کنين اين بشر از پايه بيلمس بيلمس ! هيچی حاليش نبود ... مامانش گفت از پايه باهاش کار کن ( حالا چندمه دوم دبيرستان! ‌) من فکر کردم مامانش داره شکسته بندی می کنه ! جلسه ی اول رفتم گفتم خب فعل و اسم و اينا رو می دونی چين ! ديدم نه اين هنوز کاربرد a و an  رو هم نمی دونه ... 34.gif خلاصه جلسه ی اول بهش فهموندم که جمع و مفرد بودن چيه و چی نيس ... هر چند به سختی فهميد !‌ اما بالاخره سعی کرد بفهمه ما هم خوش بينانه در نظر گرفتيم که فهميده !‌

به فعل ها و زمانشون که رسيدم واقعاً احساس کردم دارم برا در و ديوار توضيح می دم ... يعنی می تونم واضح تر بيان کنم که پدر منو در آورد ... 30.gif براش يه چيزيو توضيح می دادم می گفتم فهميدی ؟ می گفت آره می گفتم خب می تونی بگی مثلاً کابرد فلان چيز چه زمانيه‌ ! می ديدم ساکت نشسته می گم بابا الان گفتم  11.gif نفهميدی ؟ خب باشه يه بار ديگه می گم هر جاشو نفهميدی بگو که بيشتر توضيح بدم ... دوباره سعی کردم ساده تر و گويا تر بگم براش ... خب فهميدی ؟01.gif آره ... و باز روز از نو روزی از نو ... يعنی اگه يه تمرين درست حل می کرد من از شادی پر در مياوردم ! 35.gif 

اولاش زياد سخت نمی گرفتم اما آخراش ديگه قاطی می کردم ... هی سعی می کردم باهاش بد رفتار نکنم نا سلامتی آشنا بود ... با حالت لبخندی عصبی بهش می گفتم : نفهميدی نه ؟ 04.gif من همين الان گفتم ... نفهيدی ؟ 04.gif اشکال نداره دوباره می گم ... 04.gif بازم نفهميدی ؟! خب اشکال نداره اين سئوال تو امتحان نمياد  26.gif30.gif

ديگه از اين بدتر نمی شه که جواب سئوالا رو همون جا بهش می گفتم می گفتم بنويس می موند توش 30.gif بهش می گفتم اينجا فعل داخل پرانتز بايد به صورت حال ساده بياد سوم شخصم هست پس s  می گيره حالا چی بايد بنويسی ؟ 01.gif ( ديگه تابلوتر از اين ؟! ) 17.gif

خلاصه که از همون زمان در نظر داشتم که اين امر خطير رو به عرضتون برسونم که هر کی هر چی می فهمه هيچی نمی فهمه 04.gif

بذاريد خودمم مثال بزنم ...  يه سری با استاد کامپيوترم داشتم صحبت می کردم يهو وسط حرفامون سرگرم يه کاری شدم و استاده همين طور که حرف می زد منم سرمو تکون می دادم يه چند وقه ای همين طور حرف می زد منم در حال انجلم کاری که بودم سرمو تکون می دادم 04.gifبعد وسط حرفاش همين طور که داشت می گفت اينطوريه و اونطوريه گفت : من الان مطمئنم شما هيچی نفهميديد من چی گفتم ! و من هم چنان به تکون دادن سرم ادامه دادم 04.gif( دروغ نگفتم که ! ) بعد سرمو بلند کردم گفتم : بله شما درست می فرماييد 18.gif

وای خيلی حرف زدم می دونم اما بذاری داينم بگم باحاله 04.gif :

ــــ يکی از آشناها رفته بود پيش روانپزشک و دکی جون ( يعنی همون روانپريشه ) برای بهبودش نسخه ی جالبی پيچيده !  گفته بهش که نبايد نوشابه و پيتزا بخوره 18.gif يعنی منم در اثر نوشابه خوردنه که مخم تاب برداشته آيا ؟

حالا که اينطوری شد اين خاطره رو هم از يکی از دوستان تعريف کنم باحاله ...

ــــ اين دوست ما رفته يه مدتی تبريز و می گه واقعاً روم به ديوار مردم حق دارن درباره ی ترکا جوک می سازن ( اون می گفتا من نمی گم 04.gif) . می گفت يکی از دوستاش با يه اردبيليه هم اتاقی بوده ..يه روز می ره بيرون و مياد می بينه که دوستش نيس و کليدم نداشته بره تو ... می ره پيش همسايه می بينه که کليدو داده بوده به اون ازش می گيره و وارد اتاق می شه می بينه طرف براش نوشته گذاشته که کليد رو دادم به همسايه برو ازش بگير 18.gif18.gif18.gif

زياد حرف زدم بريم سراغ دوستان :

در ابتدا چند تا تولد رو تا دير نشده تبريک می گم :

۵ تير تولد دوست عزيز مريم ( ملقب به مصيبت ) بود تولدش مبارک ...

۶ تير هم تولد دوست عزيزترم زهرا جون بود 10.gif بازم تولدش مبارک 04.gif

يه چند تای ديگه ای هم بود که اين دوستای من بس همه يهويی تو ماه خرداد و تير بدنيا اومدن منو بيچاره کردن ! حالا بقيش هفته ی ديگست 04.gif

مارمولک يادم موند که جواب تو رو اول بدم که نری بگردی ... 04.gif ببين چه مهربون شدم! خب ببين من که به کل می خوام تا دو سالی که اين نيکی با پرسپوليس قرارداد بسته به کل توپ و زمين و فوتبال و جايگاه ويژه رو ببوسم بذارم کنار 10.gif ( الان که نه که بعد از بازی جام حذفی )..چون اينطوری دچار دوگانگی می شم که ! چون نه می تونم طرفدار نيکی باشم نه طرفدار تيمی که حاضر شده اين مرتيکه يه وريه شل و ول رو بياره تيم خودشون ... همه اين دودا از زير سر اين يارويه بلند می شه ( نه بابا نمی خوام بگم علی دايی 04.gif) می خوام بگم اون هاشمی نسب بود که باعث شد مد بشه اگر نه کسی جرات می کرد از استقلال بره پرسپوليس يا از پرسپوليس ره استقلال ؟ ای کوفتش بشه !‌( اينو با رامين بارسا بودم 04.gif)

سهيلا جون - ديوونه ی عزيز  الان تابستونه فصل جفت گيری کبوترا ! ( کی گفته کبوترا توی اين فصل جفت گيری می کنن ؟! حالا هر کی گفته؟!) ببين شما بايد آدرس بدی من کت بسته بيارم با گل و شيرينی دم خونتون ... 04.gifمی خوای اصلن همين غلامرضا عنايتی رو بگم بياد خواستگاريت ؟! ها ؟ نيکی زن داره اما من در نظر دارم براش يه شوهر گير بيارم ! هر وقت خواستی خبرم کن 09.gif

غزال جونم عزيز دلم با اين توضيحاتی که من الان تو اين پستی که دادم فکر نکنم تو هم از من توقع داشته باشی که ف که می گی برم بستنی بگيرم ! بعدشم من نمی دونم چطوری می شه از اينجايی که من هستم رفت فرهزاد بستنی خريد 04.gif نمی گی تو راه برگشت گم می شم ! منم که می دونی اصولاً آدمی هستم خجالتی و اينا ... 29.gif ( خاک رس بر سرمان! بس خجالت نکشيدم تيریپ خجالت کشيدن رو يادم رفته ... بذار تمرين کنم سری بعد حسابی خجالت می کشم! 10.gif) راستی من کی گفتم به همه که تو نذاشتی ما اون روزی کيک بخوريم 04.gif من اصن هم چين حرفی زدم ! نهههههههههههه!

زيگول جان کاريکاتور ديدن که سواد بيشتری از خوندن می خواد ! با وجود اين اختلافاتی که سر کاريکتور کشيدن اين روزا پيش اومده بايد يه کلاس کاريکاتور خونی بذارن که مردم يه کمی با فرهنگ کاريکاتور آشنا بشن  ... حالا همه که عين من و تو انقده درکشون بالا نيس که 04.gif راستی تو اگه اکانتت تموم بشه تمام حرفايی رو که در طول روز زدی رو دوباره می زنی ؟

سيا ساکتی منم هروقت تو متنمو خوندی جوابتو می دم 04.gif

به به گل آمد و بوی گاگ آورد ؟ ( پيف پيف 04.gif ) می بينم که زير بار مسئوليت زندگی شبا آن نمی شی و اين حرفا  13.gif خب بابا هر کی ندونه من که می دونم می خوای از شيرينی دادن فرار کنی ... 14.gif فک کردی هيچکی نمی فهمه ؟ من به همه گفتم که بالاخره اگه احيانن يه نفر هم ديدت يقتو بچسبه شيرينی رو بگيره ... خلاصه مراقب باش ...

علی مزاحم می گم تو هم يه کمی هم چين با گاگ دست داديا ! يعنی شاس می زنی ! 04.gif ( اگه جنبشو نداری نخون 18.gif ) ... خب دير  گفتم ! اشکالی نداره می خواستی جنبشو داشته باشی به من چه من که مسئول جنبه ی مردم نيستم ...

مخفی من خيلی از دست اون کامنتدونی تو شاکيم ...الانم فهميدم چرا زمانی که پرشين بلاگ و بلاگفا هم بودی هميشه با کامنتدونيت مشکل داشتيم ..مشکل از سرور نيست مشکل از مخ توئه 04.gif بس نوشته هات پر از محتويات فرهنگی هنريه هر جا می ری بلاگ می زنی اينطوری می شه ديگه ..اشکال نداره به زودی درست می شه همه چی 09.gif آمين ....

سارا جان عزيز من غيبت شما جريمه ی نقدی بهمراه داشت04.gifاما چون تويی حله 03.gif ببين چون گفتی فوتبال رو بايد بيخی شد( يعنی بی خيال ) پس من ديگه دربارش چيزی نمی گم ..چون که نيکبخت هم اومده پرسپوليس من تا اطلاع ثانوی چيزی نگم بهتره 19.gif اما يه چی بگم ..يه کتاب توپس پيدا کردم خيلی باحاله فقط بايد بذاری اول خودم بخونمش بعد می دم تو هم بخونی خب ؟04.gif

واقعاً باهات موافقم مرضی جون ... به حالت غبطه خودم ....

محمد ! بابا همون حبيب خودمون رو می گم..ببينا فقط مشکل با اسم تو نداشتيم که داری يه کار می کنی اسمت با اسم بقيه قاطی بشه ها .... حالا چرا محمد ؟ چرا سابق ؟ ما هنوزم مسئول نابسامانی می خوايم .. الکی که نيست که ... دو روز رفتی امتحاناتو بدی بيای ديدی چه بلايی سرمون رفت ؟ سريع اين جلبک رو کردن تو پاچه تيم ما ... واقعاً می خوای بگی در اين امر خطیر !تو هيچ نقشی نداشتی ؟ حالا هر روز می خوای بيای به من تسليت بگی ؟ تا دو سال ديگه که قرارداد اين جوش سر سياه تموم بشه که بهم تبريک بگی ؟ ها ؟ 12.gif( تمام سخنان گهربار من از بار خشانت خاصی برخوردار است! )

مريم جان ابتدا خوش آمدی..بعدشم اينکه اصن اين جام هم عين ۴ سال پيش شده 02.gif ديگه داره حال نمی ده ... مگه ما چيمون از غنا کمتر بود که نتونستيم مکزيک رو حذف کنيم ؟! حالا پرتغال که هيچی يه پای فيناله ! اما مکزيک رو که می تونستيم بحذفونيم که  نه ؟ بعدشم عزيز من ، من که کلی ميرزاپور تو تحويل گرفتم گفتم که اگه توی جام باقی می موند حتماً آقای گل می شد! پس چی ؟

ممول جان من نه تنها عشق تو ر و نمی شناسم بلکه اصن کشور آنگولا رو به رسميت نمی شناسم و به همين مناسبت فردا می خوام پرچم دانمارک رو آتيش بزنم ! بعد اعصابم ندارم اصن همينه که هه!

سلام پرنده جون چطوری يا نه ؟ می بينم که با تمام قوا از امتحاناتت سرافراز بيرون اومدی ( حالا ۴-۵ تا اشکال نداره ..تا ۷-۸ تا هم حتی می گن حلاله 04.gif ) پس ديگه به اميد خدا هستی ديگه بهمراهمون دلمون برات پوکيد بابا 10.gif ( اه اه اه انقده بدم مياد کسيو زياد تحويل می گيرن مردم 04.gif)

داريوش جان چرا از بقيه مايه می ذاری 04.gif بيان تهران حالشونو بگيرن ؟ می تونی خودت برو يه تنه حالشونو بگير چرا بگيرن آخه ؟ 09.gif ... اما حيف شد واسه خاطر مصدوميتت همه چيو از دست دادی هم مسابقات جام جهانی هم کوهنوردی 04.gif ... اگه تو رو جای علی دايی نوک حمله گذاشته بودن اختياری رو تو دروازه و خشايار رو جای رحمان رضايی مطمئنن الان جزو ۴ تا تيم بوديم !

حامد جان ( کولر پرسين بلاگ منظورمه ) ... والا از شما چه پنهون منم واسه خاطر اينکه زيادی معروف نشم و ندزدنم نمی رم تو تی وی کارشناس شم ..همين گوشه ی دنيا نشستيم داريم واسه خودمون مو شکافانه مسابقات رو دنبال می کنيم ديگه ! حالا ببين اگه تونستی يه کار کنی از کار بی کار شم ! با اون جشن تولدتون 04.gif 

سوسک جون بس که وجودت اينجا احساس می شد از ليست ما جا افتادی ... اگر نه اصلنم هيچم اينطوريا نيست ... تازه دقت کرده باشی ليدا هم از قلم افتاد بس که تو خونه می بينمش جزو از ياد رفته ها حساب نمی شه ديگه ... تو هم جزو در ذهن مانده هايی عزيزکم ! ( ايش چقد تحويل گرفتمش ! 04.gif)

رامين بارسا من دقت کردم ديدم تنها ضعف کاسياس در تک به تک هاس نه ؟ اون گل هايی هم که خورد همش از همين نقطه ضعفشه ... اگر نه هيچ مشکلی نداره اين بشر پرفکت پرفکته 14.gif تازشم اولندش پاتو جمع کن ثانيندشم کوفتت بشه !

حامد ( اونيکی حامد )والا من باز تو رو با يه حامد ديگه اشتباه گرفتم باز امکان اينکه اون حامدی که من فکر می کردن بره آلمان زيادتر بود اما اينکه بره بازی ايران - پرتغال رو ببينه بعيد بود  ازش 04.gif حالا تا بوده همين بوده يا بوده نبوده !

والا آريا جان از شما چه پنهون که من نه تنها هر ۲۰ روز ۲ بار و نصفی آپ می کنم بلکه من دارنده ی دو دستگاه وبلاگ هستم که روی هم از اينی که تو گفتی بيشتر می شه ... تازه اينم بگم از وقتی رفتم وبلاگ مدير پرشين بلاگ رو خوندم و ديدم حداقل روزی ۴ بار آپ می کنه ! به اين نتيجه رسيدم که بهتره همون هفته ای يه بار آپ کنم !( حالا از کجا به اين نتايج رسيدم ديگه خودمم نمی دومم...رسيدم ديگه تو چيکار داری حالا ؟! )

/ 44 نظر / 22 بازدید
نمایش نظرات قبلی
آرش(باغ گل عشق)

سلام ويدا خانوم خوبيد من دوباره برگشتم من آپ کردم راستی اسم بلاگو عوض کردی مبارکه بابا چرا منو از تو لينک دونيت برداشتی من به روزم بيا

آفساید

(اميدوارم اين اولين کامنت دونی از بالا باشه) تاييدات شديد قبلی و قلبی من رو بابت اين ضرب المثل و عکس نقيض اون بپذيريد! آخه جديدا احساس می کنم هيچی نمی فهمم! لابد از فهم زياديه!

سارا (سايبان عشق)

سلام. بالاخره وقت شد بيام غيبتمو موجه كنم! خانم معلم مي دونم چي كشيدي! منم تجربه ي مشابه داشتم! اين تركه هم عجب بانمك بوده ها! نامه رو عجب جايي گذاشته! ميگم ويدا تو همه فن حريفي ها!! اي ول دمت گرم!

علی

منتظر حضور شما _______xxxxxx____________xxxxxx ______xxxxxxxxxxx______xxxxxxxxxxx _____xxxxxxxxxxxxxx___xxxxxxxxxxxxx _____xxxxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxxxxx _____xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ______xxxxxxxxxx پرسپولیسxxxxxxxxx _______xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx _________xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ____________xxxxxxxxxxxxxxxxx _______________xxxxxxxxxxxx _________________xxxxxxxxx __________________xxxxx ___________________xxxx ___________________xxx __________________xx _________________x _______________x ممنون. واسه تبادل لینک خبرم کن

آريا

۱-اينکه بعضی ها ميان ميگن منتظر پيام سبزتون هستيم يعنی چی؟؟ يعنی رنگه ديگه نميشه پيام نوشت ۲-"من نه تنها هر ۲۰ روز ۲ بار و نصفی آپ می کنم "

احسان *فقط به خاطر تو !!! ONLY FOR YOU*

بابا ايول...چطوری به دو تا وبلاگ می رسی تو؟؟؟ببين من لينکت کردم يا نه؟؟بيا ببين،هر کدوم نبود بگو بلينکمش...ببخشيدخودم الآن حس ندارم...زحمتش پای خودت ت ت ...و اين که بابت add تو orkut هم ممنون

احسان *فقط به خاطر تو !!! ONLY FOR YOU*

من به خاطر امتحانات یونیورسیتی(یه چیزی تو مایه های مینی سیتی) غيبت داشتم...ولی ظاهرا اين بار زيرآبی رفتم و از شانسم استاد ويدا ويداييان حضور و غياب نفرموده اند...به هر حال... می خواستم بگم سوتی بزرگ منو ببخش...الآن که آفلاين می خوندمت(خودتو نهوبلاگتو!!!) متوجه شدم که جواب کامنت ها رو دادی و اونجا در مورد لينک توضيح دادی...و البته که به قول دوست برره ای مون چه جسارتـــــــــا!!!!!! دو تا لينک تو فقط به خاطر تو در مقابل يک لينک(تازه اون هم به زبان اجنبی جنایتکار ملخ خور)؟؟؟؟!!!!آيا اين انصاف است؟؟؟

يه دوستار نوشته های با حالت

خبلی باحال نوشتی

مهسا

سلام بهنام جان . بدون هميشه دوستت دارم